હું મારી Workplace સમાચાર શ્રેણીમાં જોવું છું તેને હું કેવી રીતે સમાયોજિત કરી શકુ?

તમે તમારી સમાચાર શ્રેણીમાં શું જુઓ છો તે નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરવા તમારી સમાચાર શ્રેણીની પ્રાથમિકતાઓને સમાયોજિત કરી શકો છો.
તમારી પ્રાથમિકતાઓને સંતુલિત કરવા:
  1. તમારી પ્રોફાઇલના ઉપલા જમણાં ખૂણામાં, ને ક્લિક કરો.
  2. સમાચાર શ્રેણીની પ્રાથમિકતાઓને પસંદ કરો
  3. એક વિકલ્પ પસંદ કરો અને સ્ક્રીન પરની સૂચનાઓને અનુસરો
તમારી પ્રાથમિકતાઓને સમાયોજિત કરવા માટે વધુમાં, તમે પણ તમારી સમાચાર શ્રેણીમાંથી વાર્તાઓ અને લોકોને છુપાવી અથવા અનુસરવાનું બંધ કરી શકો છો. જો તમે તમારી સમાચાર શ્રેણીમાંથી વાર્તાઓ છુપાવો, તો ભવિષ્યમાં તમને તમારી સમાચાર શ્રેણીમાં એના જેવી ઓછી વાર્તાઓઓ જોવા મળે તેવી શક્યતા છે.
વાર્તા [અથવા વ્યક્તિ] છુપાવવા માટે:
  1. પોસ્ટની ટોચના જમણા ખૂણામાં તીરને ક્લિક કરો
  2. પોસ્ટ છુપાવો અથવા [નામ] માંથી તમામ છુપાવો ને પસંદ કરો
નોંધ: તમે જોવા માંગતા હોય તેવી પોસ્ટ્સ જો તમે સમાચાર શ્રેણીમાં ન જોઈ રહ્યા હોય, તો તમે વધુ સમુહોમાં જોડાઈ શકો અથવા વધુ લોકોને અનુસરી શકો છો.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?