હું મારી સમાચાર શ્રેણીમાં વિડિઓઝ આપમેળે ચાલુ થવાથી કેવી રીતે રોકી શકું?

તમે Facebook ની વિડિઓ સ્વતઃચલાવો સેટિંગ્સને ચાલુ અથવા બંધ કરી શકો છો.
તમારા કમ્પ્યુટર પર વિડિઓઝને આપમેળે ચાલુ થવાથી રોકવા માટે:
  1. Workplace ની ઉપરની ટોચની જમણી બાજુએ ને ક્લિક કરો અને સેટિંગ્સ પસંદ કરો
  2. ડાબી બાજુના મેનૂમાં વિડિઓઝ ક્લિક કરો
  3. **સ્વતઃ-ચલાવો વિડિઓઝ** ની બાજુમાં ડ્રોપડાઉન મેનૂને ક્લિક કરો અને બંધ કરો પસંદ કરો
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?