હું કંપનીમાં કોઈપણને એક એકાઉન્ટ બનાવવા માટે કેવી રીતે મંજૂરી આપી શકુ?

કમ્પ્યુટર સહાય
આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે સિસ્ટમ વ્યવસ્થાપક હોવું જ જોઈએ.
તમે લોકો માટે સહકાર્યકરોને Workplace માં જોડાવા અથવા તેઓને માટે એકાઉન્ટ્સ બનાવવા માટે આમંત્રિત કરવા દેવા માટે કંપનીમાં કોઈપણને એકાઉન્ટ બનાવવા આમંત્રિત કરવાનું ચાલુ કરી શકો છો. લોકો બલ્ક અપલોડ સહકાર્યકરોની યાદી આમંત્રિત કરવા અથવા સહકાર્યકરોને વ્યક્તિગત રીતે આમંત્રિત કરવા માટે સક્ષમ હશે. માત્ર કંપનીના ઇમેઇલ સરનામાવાળા સહકાર્યકરોને જ Workplace માં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરી શકાય છે.
દરેકને આમંત્રિત કરવાનું ચાલુ કરવા માટે:
  1. Workplace ની જમણી ટોચને ક્લિક કરો અને કંપની ડૅશબોર્ડ. પર ક્લિક કરો
  2. સેટિંગ્સ. ને ક્લિક કરો
  3. માન્ય ઇમેઇલ સરનામાવાળા કંપનીનીના કોઈ પણ વ્યક્તિ. ના આગળના બોક્સને ચકાસો, નોંધ કરો કે જો તમારી કંપનીના માન્ય ઈમેઇલ ડોમેન સેટ ન હોય તો આ વિકલ્પ અક્ષમ કરવામાં આવશે.
  4. પૃષ્ઠની નીચેની બાજુએ સાચવો ક્લિક કરો
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં